нацIональний виробник — основа економIки держави

Щодо зміни повноважень Державної інспекції України з питань праці

1 січня 2017 року набув чинності Закон №1774-VIII Про зміну деяких законодавчих актів України», яким передбачена легалізація відносин у сфері зайнятості та оплати праці, шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів за його порушення.

Але на сьогодні порядок здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю регулюється відповідно до вимог наказу Мінсоцполітики від 02.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів», а порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення органами місцевого самоврядування наразі відсутній.

З огляду на це, Держпраці розробила проект постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проектом пропонується затвердити:
 • Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
 •  Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
 •  Методичні рекомендації щодо забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад повноважень, передбачених частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 •  Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці.
Згідно з проектом Порядку, державний контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюватимуть інспектори праці шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

Інспекційні відвідування проводитимуться:
 • за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за зверненням фізособи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
 • за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин;
 • за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за інформацією Держстату та його територіальних органів (щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плат), Фонду соціального захисту інвалідів та його відділень (щодо порушення вимог статей 19 та 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»), державної служби зайнятості (щодо порушення законодавства про зайнятість населення), ДФС та її територіальних органів (щодо оформлення трудових відносин), Пенсійного Фонду України та його територіальних органів (щодо оплати праці).
Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для об’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва – двох робочих днів. За обґрунтованою пропозицією інспектора праці тривалість інспекційного відвідування або невиїзного інспектування може бути продовжена керівництвом органу контролю.

Як зазначено у проекті Порядку, інспектори праці за наявності службового посвідчення мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування, у тому числі:
 • самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця; 
 •  ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 •  на одинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;
 •  залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 •  фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.
Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та / або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

При проведенні інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:
 • перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
 •  не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі відсутності службового посвідчення; 
 •  подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта, або припису;
 •  вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акту для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.
Розроблений проект постанови КМУ, в основному спрямований на запровадження механізмів легалізації зайнятості та заробітної плати у зв’язку із делегуванням органам місцевого самоврядування повноважень із виконання контролю у сфері зайнятості та оплати праці та забезпечує здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад визначених частиною третьою статті 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» делегованих повноважень Держпраці щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладення штрафів у разі виявлення його порушень.

Зазначені повноваження відповідно до статті 259 та 265 КЗпП України, статті 53 ЗУ «Про зайнятість населення» здійснюються у порядку, визначеному КМУ.
Відповідно до статті 11 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Відповідно до п. 5 Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 09.03.1999р. №339, центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи здійснюють контроль за реалізацією функцій, делегованих органам місцевого самоврядування, відповідно до повноважень та у порядку, визначеному законодавством. На сьогодні порядок спостереження за повнотою виконання функцій, делегованих органам місцевого самоврядування частиною третьою статті 34 Закону, відсутній.

Також Проектом передбачено внесення змін до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2013 № 509, Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015р. № 96.
Проект акта розповсюджується на усіх суб’єктів господарювання за умови використання ними праці найманих працівників.

Відповідно до інформації Державної служби статистики України наведеної у статистичному звіті «Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами» загальна кількість суб’єктів господарювання в Україні станом на 01.01.2016р. складала 627 681 суб’єктів.

Середньооблікова чисельність державних інспекторів з питань праці, які можуть здійснювати перевірки щодо додержання законодавства про працю та зайнятість населення становить близько 500 чоловік. З практики проведення перевірок додержання законодавства про працю, один державний інспектор праці в рік може провести в середньому близько 50 перевірок. Отже, за один рік перевірками може бути охоплено до 25 000 суб’єктів господарювання. За такої інтенсивності інспекційних заходів один суб’єкт господарювання може бути перевірений інспекторами праці Держпраці не частіше ніж один раз на 25 років.

Оскільки кількість інспекторів праці органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад встановлюється відповідними радами, тому визначити кількість перевірок, яка може бути проведена, можливо лише за відносними розрахунками.

Так, станом на 2016 рік в Україні зареєстровано 184 міста обласного значення з загальним населенням 23 млн. 067 тис. 818 осіб (станом на 2001 рік) та 367 об’єднаних територіальних громад.

У разі прийняття відповідними радами рішень про уповноваження на здійснення функцій контролю хоча б однієї посадової особи виконавчих органів рад, загальна кількість інспекторів виконавчих органів відповідних рад становитиме 551 інспектор. За умови продуктивності праці, аналогічної до інспекторів праці Держпраці, то кількість суб’єктів господарювання, яка на відповідних територіях може бути охопленою перевірками, становитиме 27 550.

За такої інтенсивності інспекційних заходів один суб’єкт господарювання може бути перевірений інспекторами праці Держпраці та виконавчих органів відповідних рад не частіше ніж один раз на 12 років.

Починаючи з початку поточного року, Держпраці почало інтенсивно здійснювати перевірки діючих підприємств, але відомство при цьому керується діючим наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів».

У зв’язку з вищевикладеним необхідно звернути особливу увагу на правильність реалізації норм трудового права на підприємствах, які зараз найчастіше перевіряються інспекторами Держпраці, а саме:
 • виконання положень ЗУ «Про відпустки», включаючи соціальні та без збереження заробітної плати, а також правильність сум та термінів нарахування відпускних;
 • виконання положень ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 •  виконання вимог Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого постановою КМУ №1078 від 17.07.2003р.;
 •  виконання положень ЗУ «Про охорону праці»;
 •  виконання вимог Кодексу законів про працю в розрізі нормування праці (в разі відсутності трудових та колективних договорів на підприємстві).
Одним з дієвих механізмів врегулювання розбіжностей в трудових відносинах є Галузева угода, норми якої повинні бути узгоджені з законодавчими актами, а в разі відсутності -доповнювати його.

Отже, у зв’язку з майбутнім збільшенням повноважень Державної інспекції України з питань праці, просимо Вас в найкоротший термін надати обґрунтовані зауваження до проекту постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та її додатків та до Галузевої угоди.
Назад до списку
Наші партнери