нацIональний виробник — основа економIки держави

Інформація щодо запровадження мораторію на перевірки та виключення до нього

Законом №1728 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (онтролю) у сфері господарської діяльності» з 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р. запроваджено мораторій на проведення органами держнагляду (контролю) планових та позапланових заходів зі здійснення контролю у сфері господарської діяльності.
Виняток становлять позапланові заходи, які здійснюються органами держнагляду з таких підстав:
1. обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав (проводиться за погодженням Ради з питань державного нагляду (контролю) при Державній регуляторній службі);
2. за письмовою заявою суб'єкта господарювання до відповідного органу держнагляду про здійснення контролю за його бажанням;
3. за рішенням суду;
4. у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
Державні органи, на які мораторій не поширюється, перевірятимуть підприємства опираючись на Закон №1726 «Про внесення змін до ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю у сфері господарської діяльності)» (далі - Закон про держнагляд) з урахуванням особливостей, передбачених міжнародними угодами та нормативно-правовими актами, якими встановлені їхні повноваження.

Держоргани, які перевірятимуть у 2017 році

У 2017 році мораторій не поширюється на перевірки такими держорганами:

1. органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
2. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);
3. Держпродспоживслужбою;
4. ДФС та її територіальними органами;
5. Державною аудиторською службою України та її територіальними органами;
6. Державною службою експортного контролю;
7. Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами;
8. Держпраці та її територіальними органами;
9. Державіаслужбою;
10. органами Держархбудконтролю (нагляду);
11. Мінекології та природних ресурсів;
12. Нацрадою України з питань телебачення і радіомовлення;
13. Нацбанком;
14. Антимонопольним комітетом України.

Нові форми контролю та інші держоргани

Разом з тим, Законом про держнагляд змінено як форми державного контролю, так і перелік органів, які мають або не мають дотримуватися положень Закону.
Так, форми контролю тепер можуть передбачатися й іншими законами, ніж Закон про держнагляд, та відрізнятися від таких звичних форм, як перевірки, ревізії, огляди та обстеження. Відповідні зміни внесені до ч 4 ст.4 Закону про держнагляд.
Закон про держнагляд поширюється тепер і на місцеві державні адміністрації.
Раніше ст.2 Закону про держнагляд містила значний перелік контролюючих органів, на яких дія цього Закону не поширювалася під час здійснення функції контролю. Тепер цей перелік значно скорочено, і Закон про держнагляд не поширюватиметься на заходи у сферах: валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського нагляду, держконтролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Також розширено основні принципи державного нагляду:
- неприпустимості проведення перевірок суб'єктів господарювання не лише за анонімними, а за іншими безпідставними заявами (кінцеве рішення про чинність подібних заяв приймає Рада з питань державного нагляду (контролю) при Державній регуляторній службі України з обов’язковим опублікуванням на сайті ДРСУ);
- запровадження принципу «конфлікту інтересів» - презумпції правомірності діяльності суб'єкта господарювання у разі, якщо норма законодавчого акту чи іншого нормативно-правового акту або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків суб'єкта господарювання та/або повноважень органу контролю;
- недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб'єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій.

Довідково: на виконання цього принципу Законом №1726 запропоновано запровадити інтегровану автоматизовану систему держнагляду (далі - IАС держнагляду). Доступ до якої буде відкритим через Iнтернет, до неї заноситимуть усі відомості - від планування держнагляду до результатів проведення перевірок, у т. ч. найменування юросіб та ФОП, органу держнагляду, що планує перевірку, річні плани перевірок, реквізити наказів на проведення перевірки, строки, підстави та місце проведення перевірок, застосовані адмінсанкції та відомості про їх оскарження. Технічним адміністратором IАС держнагляду є спеціальне держпідприємство ДРСУ (ст. 4-1 Закону про держнагляд). Важливим є те, що підприємство матиме право відмовитися від комплексного планового заходу шляхом письмового звернення до ДРСУ. У такому разі проводитимуться звичайні річні перевірки, заплановані держорганами.

Зверніть увагу! Всі органи державного нагляду (контролю) зобов'язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах нормативно-правові акти (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Здійснення заходів державного нагляду без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення таких заходів, забороняється (ч.3 ст.8 Закону про держнагляд)

Окремі питання допуску до перевірки та її проведення
Під час допуску до перевірки органів держнагляду підприємству слід враховувати, що обмеження на проведення перевірки поширюється не лише на посадову особу держоргану, яка перебуває у родинних стосунках із керівним складом підприємства, а й у разі виникнення у неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції. Це говорить про добровільно-примусове спонукання суб'єкта господарювання скаржитися на перевіряючих, якщо виникають сумніви, що дають підстави вважати їх упередженими.

Планові заходи
Відповідно до вимог нової редакції ч.1 ст.5 Закону про держнагляд планово перевірятимуть юридичних осіб одночасно з їх відокремленими підрозділами.
Планові заходи на наступний календарний рік визначаються до 1 грудня, а перелік підприємств, яких перевірятимуть у наступному році, готуватимуть до 15 жовтня та вноситимуть їх до IАС держнагляду. Такий підхід має виключити перевірки з одних і тих самих підстав кількома держорганами. Але наявність в IАС держнагляду інформації про перевірку одного суб'єкта господарювання однією датою кількома держорганами є підставою для призначення комплексної планової перевірки, проект якої формується самою IАС.

Зараз інформацію про включення підприємства до плану перевірок можна дізнатися в Наказі Мінекономрозвитку від 15.11.2016 №1909 «Про затвердження Плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2017 рік». Наказ опубліковано на сайті МЕРТ за посиланням:
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c10dd7e3-1cb0-4e10-b6b4-a168042cd321&title=NakazMinekonomrozvitkuVid15-11-2016-1909-proZatverdzhenniaPlanuKompleksnikhPlanovikhZakhodivDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-OrganivDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-Na2017-Rik

Строк здійснення планового заходу зменшено: загалом не більше десяти робочих днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого підприємництва - п'яти робочих днів (ч.5 ст.5 Закону про держнагляд).

Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами держнагляду (контролю) протягом календарного року (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого підприємництва - п'ятнадцяти робочих днів (ч.5 ст.5 Закону про держнагляд).
Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону про держнагляд планові заходи державного нагляду здійснюються органом державного контролю за діяльністю, яка віднесена:
1. до високого ступеня ризику, - не частіше одного разу на два роки;
2. до середнього ступеня ризику, - не частіше одного разу на три роки;
3. до незначного ступеня ризику, - не частіше одного разу на п'ять років.
Ступінь ризику визначається відповідно до Постанови КМУ №306 від 29.02.2012р.

Позапланові заходи
Збільшено та змінено перелік підстав для проведення позапланових заходів. Так, відтепер підставами для позапланово заходу також є:
1. звернення фізичної особи щодо порушення, яке заподіяло шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі, як і раніше, здійснюється виключно за погодженням із держорганом вищого рівня та за погодженням із Держрегуляторною службою;
2. неподання підприємством документів обов'язкової звітності за два звітні періоди поспіль без поважних причин;
3. доручення Прем'єр-міністра України про перевірку підприємств у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Виключено позапланові заходи у разі виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених підприємством у документі обов'язкової звітності, якщо останнє протягом місяця з дня первинного подання повторно подало документ з уточненими даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. При цьому держорган зобов'язаний упродовж десяти робочих днів повідомити підприємство про необхідність виправлення помилки чи описки у строк до п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу
Вищенаведений перелік не є вичерпним - ч.4 ст.2 та ч.2 ст.6 Закону про держнагляд передбачають можливість застосовувати як підставу для перевірки додаткові підстави, визначені або законами, або міжнародними договорами у відповідних сферах діяльності.

У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису, розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу контролю, фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до суб'єкта господарювання, його посадових осіб не застосовуються (ч.11 ст.7 Закону про держнагляд)

Розширено підстави для недопуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки ,а також запроваджено новий інструмент боротьби з протиправними діями держоргану та невиконанням законних вимог - це вимагати припинення перевірки.

Підстави недопуску до перевірки
Розширено підстави недопуску посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), а саме:
- держнагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;
- посадова особа органу держнагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
- суб'єкт не одержав повідомлення про здійснення планового заходу держнагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;
- посадова особа органу держнагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу держнагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів держнагляду (контролю) (за наявності такого журналу в госпуб'єкта);
- тривалість планового заходу держнагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, установлену ч.5 ст.5 Закону про держнагляд, або тривалість позапланового заходу держнагляду (контролю) перевищує граничну тривалість, установлену ч 4 ст.6 Закону про держнагляд;
- орган держнагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід держнагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу держнагляду (контролю);
- органом держнагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
- у передбачених законом випадках, якщо посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері госпдіяльності, або відповідного державного колегіального органу на здійснення позапланового заходу держнагляду (контролю).


Назад до списку
Наші партнери