нацIональний виробник — основа економIки держави

Інформація щодо посилення заходів контролю Держпраці в розрізі прийняття розпорядження КМУ від 05.09.2018 р №649-р

Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено комплексні заходи, спрямовані на детінізацію ринку праці в Україні (розпорядження КМУ від 05.09.2018р. №649-р). Даним підзаконним актом передбачається проведення Держпраці, ДФСУ, Пенсійним фондом, Національною поліцією, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільних комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.

По суті документу - Уряд доручив Держпраці, ДФС України, Пенсійному фонду України, Націполіції поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування провести:

 • починаючи з 5 жовтня 2018 у встановленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;
 • до 5 жовтня 2018 інформаційно-роз'яснювальну кампанію про заплановані заходи і неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.
У зв’язку з цим, нагадуємо Вам основні напрямки трудового законодавства, на які, зазвичай, звертають увагу інспектори Держпраці та фінансові санкції, які можуть бути накладені на юридичних осіб та ФОП за їх порушення:
 • Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - 111690 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - 11169 грн.;
 • Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 37230 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • Недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - 37230 грн. за кожного працівника, в стосовно якої вчинено порушення;
 • Недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - 11169 грн.;
 • Недопуск до проведення перевірки, якщо перевірка проводиться з питань виявлення таких порушень, як: фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві; виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, - 372 300 грн.;
 • Порушення інших вимог трудового законодавства - 3723 грн.
Детальніше про майбутні перевірки можна почути в інтерв’ю з очільником Держпраці - Чернегою Романом Тарасовичем за наступним посиланням: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1214&v=FWMccuOcXsU. В цьому інтерв'ю ви можете прослухати інформацію щодо повноважень Держпраці, ДФСУ, Пенсійного фонду, Нацполіції, а також інформацію щодо дії Мораторію в сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Оскільки алгоритм співпраці органів державної влади поки що невідомі, прохання ознайомитися з повноваженнями Держпраці, ДФС України, Нацполіції та Пенсійного фонду в сфері трудового законодавства для подальшого використання в роботі.

Повноваження Державної служби з питань праці

Держпраці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики. Серед інших повноважень Держпраці: здійснення нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення.

Державний контроль за дотриманням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань і невиїзних інспекцій інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної і в повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).
Інспектори праці при наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:
 • при проведенні інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно і в будь-який час доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити в будь-які виробничі, службові, адміністративні приміщення об'єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • знайомитися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзної інспекції, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства і отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії або виписки;
 • одноосібно або в присутності свідків допитувати керівника та / або працівника об’єкта відвідування питання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;
 • при наявності ознак кримінального злочину і / або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- і відеотехніки;
 • отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.
Також важливо пам’ятати, що вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів і / або їх копій або виписок з документів, пояснень, доступу в приміщення, організації робочого місця, винесена в межах повноважень, є обов'язковим для виконання. 

Повноваження Державної фіскальної служби.

Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та реалізує державну податкову політику, державну політику в сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику в сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового, та митного законодавства, а також законодавства питань сплати єдиного внеску.

Розпорядженням КМУ від 05.09.2018 р №649-р Органи Державної фіскальної служби, в межах своїх повноважень, перевіряють правильність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (в тому числі ЄСВ). Безпосередньо накладати штрафи за порушення трудового законодавства дані органи не уповноважені, проте вони регулярно обмінюються інформацією з органами Держпраці.

Наразі інспектори Держпраці проводять інспекції на підставі інформації, отриманої від ДФСУ та її територіальних органів про:
 • невідповідність кількості працівників роботодавця обсягами виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників по відповідному виду економічної діяльності;
 • факти порушення законодавства про працю, виявлених в ході здійснення контрольних повноважень;
 • факти здійснення господарської діяльності без державної реєстрації в порядку, встановленому законом;
 • роботодавців, що мають заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника.
Повноваження Пенсійного фонд.

До основних завдань Пенсійного фонду віднесені реалізація державної політики щодо пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Органи Пенсійного фонду не перевіряють безпосередньо дотримання трудового законодавства роботодавцями, однак обмінюються інформацією з Держпраці.

Інформація, яку надає Пенсійний фондо України Державній службі України з питань праці, включає дані про:
 • застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5-ти й більше страхувальників;
 • застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного страхувальника понад рік;
 • страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більше ніж чисельність працівників у звітному місяці та / або їх кількість значно збільшено порівняно з попереднім звітним місяцем;
 • страхувальників, які в звітному місяці збільшили на 20 і більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою «неповний робочий час»;
 • страхувальників, які нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи крім тих, хто в звітності заповнили ознака "неповний робочий час", і тих, які почали і закінчили трудові відносини в звітному місяці;
 • страхувальників, у яких в звітному місяці відображено початок трудових відносин з працівником, але які не подали повідомлення про прийом працівника на роботу;
 • страхувальників, які в звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, які перебували у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю більше встановленої законодавством і яким нарахування заробітної плати не здійснювалося;
 • страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб та загальної суми нарахованої заробітної плати не змінювалися;
 • страхувальників, у яких в звітному місяці відбулося зменшення штатної чисельності працівників на 10 і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем.
Тобто, інспектори Держпраці прийдуть на підприємство з інспекцією, отримавши від Пенсійного фонду дані про: роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної; роботодавців, у яких відносно працівників відсутнє сполучення про прийняття на роботу; роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків; при наявності працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця понад рік; роботодавців, у яких відносно працівників немає нарахувань заробітної плати у звітному місяці; роботодавців, у яких протягом року не проводилася індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації; роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів; роботодавців, з кількістю працюючих осіб 20 і більше, в яких протягом місяця відбулося вивільнення 10 і більше відсотків працівників.

Повноваження Національної поліції.

Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки та порядку (ЗУ «Про Національну поліції».)

Основними завданнями даного органу є надання поліцейських послуг в сферах забезпечення громадської безпеки та порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг допомоги особам, які в силу особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Таким чином, поліцейські будуть допомагати в інспекторам Держпраці під час здійснення комплексних заходів в напрямках забезпечення захисту громадськості та розслідуванні нещасних випадків.

Щодо мораторію.

Також, для уникнення непорозумінь під час здійснення органами державної влади контрольно-наглядових функцій, нагадуємо, що Законом України від 7.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжено до 31 грудня 2018 року.

Але, згідно з оновленою ст. 6 Закону України від 03.11.2016 № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінету Міністрів України надано повноваження встановлювати перелік органів державного нагляду (контролю), на які не буде поширюватися дія цього Закону.

На Урядовому порталі оприлюднено постанову КМУ від 18.12.2017 № 1104, якою затверджено перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону № 1728-VIII.

Так, до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія мораторію на перевірки у 2018 році, зокрема, віднесено:
 • Держпраці та її територіальні органи;
 • Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю);
 • ДФС та її територіальні органи;
 • Держархбудінспекція та її територіальні органи;
 • Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад;
 • Держпродспоживслужба та її територіальні органи (в частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин);
 • ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва);
Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2018 року включно.


Назад до списку
Наші партнери